Program wychowawczy

 „Na czym polega wychowanie?
Wydaje się, że aby trafnie na to pytanie odpowiedzieć,
nie można pominąć dwóch fundamentalnych prawd:
po pierwsze, że człowiek jest powołany
do życia w prawdzie i miłości;
po drugie, że każdy urzeczywistnia siebie
przez bezinteresowny dar z siebie samego.
Odnosi się to zarówno do tych, którzy wychowują,
jak i tych, którzy są wychowywani”.

Jan Paweł II

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. im. IGNACEGO J. PADEREWSKIEGO w KLUCZBORKU
(Do pobrania także w formacie PDF)

 

 

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r.

    (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).

 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.
 • Statut Szkoły.

 

 

Wstęp

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Muzycznej I st. im. Ignacego J. Paderewskiego opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze Statutem Szkoły w tym z warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej.

Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, z uwzględnieniem wybranych metod:

 1. Wyników ewaluacji,
 2. Wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 3. Ewaluacji wcześniejszego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego
 4. Wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych),
 5. Innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują:

 1. Powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
 2. Zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 3. Respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (Dyrektor, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski),
 4. Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły,
 5. Współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.

 

 

 1. MISJA SZKOŁY

Misją Szkoły Muzycznej I st. im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży w zakresie przygotowania do bycia świadomym wykonawcą i odbiorcą muzyki. Ogromne znaczenie ma również rozbudzanie zamiłowana do muzyki oraz kształtowania wrażliwości na dźwięki. Z misji szkoły wynikają szczegółowe cele i zadania, które realizowane są w następujących obszarach:

1) Zainteresowanie ucznia muzyką:

2) Rozbudzanie zamiłowania do muzyki;

3) Rozwijanie uzdolnień muzycznych ucznia w sposób dostosowany do jego wieku i predyspozycji;

4) Nauczanie podstaw gry na instrumencie;

5) Rozwijanie umiejętności technicznych i interpretacyjnych;

6) Nauczanie zasad notacji w stopniu umożliwiającym samodzielne odczytywanie zapisu nutowego;

7) Przygotowanie do samodzielnego opracowywania krótkich i łatwych utworów,

8) Wdrożenie do systematycznego i świadomego ćwiczenia;

9) Rozwijanie naturalnej potrzeby ekspresji twórczej ucznia i kształcenie wyobraźni artystycznej;

10) Rozwijanie umiejętności muzykowania zespołowego;

11) Przygotowanie ucznia do publicznych występów estradowych, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym;

12) Zapoznanie ucznia z podstawową wiedzą o muzyce;

13) Kształtowanie wrażliwości estetycznej i poczucia piękna;

14) przygotowanie absolwentów do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia.

 

Szkoła, w ramach realizacji celów wychowawczych:

1) Kształtuje postawy szacunku dla innych ludzi, jak też tolerancji dla ich odmiennych poglądów oraz wyznań;

2) Zapoznaje ucznia z różnymi rodzajami muzyki, jak również powiązanie muzyki z innymi dziedzinami sztuki;

3) Kształtuje nawyk kulturalnego zachowania się na koncertach, spektaklach i innych uroczystościach oraz w życiu codziennym;

4) Przygotowuje ucznia do samodzielnego podejmowania decyzji w życiu, do samodzielnego działania;

5) Zapoznaje z rodzimą tradycją oraz kulturą.

 

 1. SYLWETKA ABSOLWENTA

Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

 1. Zdobywa podstawy gry na instrumencie (umiejętności techniczne i interpretacyjne),
 2. Posiada wiedzę z zakresu zasad notacji w stopniu umożliwiającym samodzielne odczytywanie zapisu nutowego,
 3. Posiada podstawową wiedzę z przedmiotów ogólnomuzycznych,
 4. Jest przygotowany do samodzielnego opracowywania krótkich i łatwych utworów,
 5. Posiada umiejętności muzykowania zespołowego,
 6. Jest przygotowany do publicznych występów estradowych i uczestnictwa w życiu muzycznym,
 7. Jest świadomym odbiorcą muzyki z ukształtowanym poczuciem piękna i wrażliwości estetycznej.
 8. Zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
 9. Szanuje siebie i innych, jest odpowiedzialny za siebie i innych,
 10. Zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły,
 11. Zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
 12. Jest tolerancyjny,
 13. Korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,
 14. Jest ambitny, kreatywny, odważny, samodzielny,
 15. Posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
 16. Szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
 17. Jest odporny na niepowodzenia,
 18. Integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole,
 19. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi (np. COVID-19),
 20. Zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią COVID-19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej i reżimu sanitarnego),

 

III. CELE OGÓLNE

Działalność wychowawcza w szkole obejmuje przede wszystkim następujące obszary:

 1. Kształtowanie postawy szacunku dla innych ludzi, jak też tolerancji dla ich odmiennych poglądów oraz wyznań;
 2. Zapoznanie ucznia z różnymi rodzajami muzyki, jak również powiązanie muzyki z innymi dziedzinami sztuki;
 3. Kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się na koncertach, spektaklach i innych uroczystościach oraz w życiu codziennym;
 4. Przygotowanie ucznia do samodzielnego podejmowania decyzji w życiu, do samodzielnego działania;
 5. Zapoznaje z rodzimą tradycją oraz kulturą.
 6. Współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 7. Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
 8. Współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości.
 9. Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 10. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole wśród społeczności szkolnej.

 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. Obejmuje ona:

 1. Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności społecznych uczniów,
 2. Doskonalenie kompetencji nauczycieli, rodziców w zakresie profilaktyki oraz rozpoznawania wczesnych symptomów depresji u dzieci i starszej młodzieży,
 3. Poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji kryzysowej (np. wywołanej pandemią COVID-19) na funkcjonowanie każdego człowieka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą,
 4. Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 5. Poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19,
 6. Prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,

 

Działalność informacyjna obejmuje:

 1. Dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, a także działań podejmowanych na rzecz kompensowania negatywnych skutków przedłużającej się epidemii,
 2. Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców lub opiekunów w przypadku obniżonej kondycji psychicznej, depresji, innych problemów psychologicznych i psychiatrycznych,

 

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 1. Wspieranie uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 2. Wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
 3. Wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia,
 4. Wspieranie uczniów, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej, a także prowadzenie działań profilaktycznych wobec wszystkich uczniów szkoły.
 5. Poszerzenie kompetencji osób oddziałujących na uczniów (nauczycieli, rodziców, wychowawców, specjalistów) w zakresie wczesnego rozpoznawania objawów depresji,
 6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych,

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 1. Wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 2. Wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 3. Odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej w szkole, klasie (reintegracja),
 4. Utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas epidemii COVID-19,
 5. Rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 6. Budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 7. Przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 8. Troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. Zadania profilaktyczne programu to:
 9. Zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 10. Kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 11. Rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),
 12. Eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 13. Niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
 14. Wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
 15. Uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem
 16. Uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w najbliższym środowisku (rodzina, nauczyciele, specjaliści) w sytuacjach trudnych.
 17. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

Dyrektor szkoły:

 1. Stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 2. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 3. Inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 4. Nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 5. Motywuje nauczycieli i specjalistów do opracowania modelu wsparcia i pomocy uczniom przeżywającym trudności psychiczne,
 6. Stwarza warunki do poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie budowania systemu działań wspierających kondycję psychiczną uczniów,
 7. Inspiruje wszystkie grupy społeczności szkolnej do budowania dobrych wzajemnych relacji w środowisku szkolnym, jako czynnika zwiększającego skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia,
 8. Stwarza warunki do przestrzegania w szkole „Wytycznych MEiN, MZ i GIS” obowiązujących w okresie pandemii, zapewnia równowagę pomiędzy wymaganiami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów .
 9. Dokonuje analizy obciążeń nauczycieli czynnościami formalnymi (np. prowadzeniem dokumentacji uzupełniającej, sprawozdań), w miarę możliwości redukuje ich ilość, analizuje dotychczasowe procedury i regulaminy, aby odciążyć kadrę na rzecz tworzenia warunków do nawiązywania indywidualnych relacji z uczniami i klasami
 10. Nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

 

Rada pedagogiczna:

 1. Uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych, w tym w zakresie działań wspierających kondycję psychiczną uczniów po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji od bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami,
 2. Dostosowuje wymagania związane z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz niższej efektywności zdalnego nauczania (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”),
 3. Opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców,
 4. Opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją,
 5. Uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 6. Uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

 

Nauczyciele:

 1. Współpracują z innymi nauczycielami, innymi specjalistami w zakresie realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 2. Reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 3. Reagują na przejawy depresji, agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 4. Przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją i innymi negatywnymi skutkami epidemii COVID-19,
 5. Przestrzegają reguł sanitarnych określonych w „Wytycznych MEiN, MZ, GIS”, obowiązujących w szkole w okresie epidemii COVID-19,
 6. Udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, skutków długotrwałej izolacji społecznej, ograniczeń i nieprzewidywalnych zmian związanych z epidemią COVID-19,
 7. Zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania,
 8. Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 9. Rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 10. Wspierają zainteresowania, pasje i rozwój osobowy ucznia,

 

Rodzice:

 1. Współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny,
 2. Uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 3. Uczestniczą w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,
 4. Uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 5. Zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 6. Współpracują z nauczycielami uczącymi w klasie,
 7. Dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 8. Rada Rodziców ‒ uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny.

 

Samorząd Uczniowski:

 1. Jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 2. Uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 3. Uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,
 4. Współpracuje z Radą Pedagogiczną,
 5. Prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 6. Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 7. Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 8. Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,

 

 1. KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM
 2. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
 3. Pasowanie klas pierwszych,
 4. Dzień Edukacji Narodowej,
 5. Narodowe Święto Niepodległości,
 6. Święto Patrona Szkoły,
 7. Mikołajki
 8. Koncert Kolęd
 9. Koncert półroczny
 10. Wiosna tuż tuż
 11. Pożegnanie Absolwentów
 12. Festyn szkolny,
 13. Zakończenie roku szkolnego.
 14. Popisy, egzaminy, koncerty okolicznościowe.

 

 1. SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWAWCZE DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM

Szczegółowe cele do pracy w roku szkolnym 2021/2022 wynikają z diagnozy przeprowadzonej w szkole, w tym ewaluacji dotychczasowego programu wychowawczo-profilaktycznego, z uwzględnieniem wytycznych MEiN w zakresie ochrony zdrowia psychicznego uczniów. Odniesienie do poszczególnych sfer rozwoju pozwoli harmonijnie oddziaływać na rozwój uczniów w poszczególnych obszarach.

Sfera intelektualna:

 1. Przekazywanie wiedzy i umiejętności praktycznych w stopniu adekwatnym do predyspozycji ucznia.
 2. Kształtowanie umiejętności efektywnego uczenia się
 3. Umożliwienie udziału w różnych formach aktywności.
 4. Indywidualizacja procesu nauczania

Sfera emocjonalna:

 1. Uwrażliwianie ucznia na przestrzeganie norm, zasad dobrego wychowania i kultury osobistej.
 2. Przestrzeganie zasad dotyczących dobra wspólnego.
 3. Wzmacnianie więzi koleżeńskich.
 4. Opanowywanie emocji towarzyszących występom scenicznym.

Sfera rozwoju fizycznego:

 1. Uzyskanie prawidłowej postawy podczas śpiewu oraz gry na instrumencie.
 2. Rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej.
 3. Kształtowanie nawyków prawidłowego oddychania.
 4. Propagowanie zdrowego stylu życia.

Sfera rozwoju duchowego:

 1. Kształtowanie postawy twórczej.
 2. Uwrażliwianie na piękno muzyki.
 3. Organizowanie wyjazdów do opery, filharmonii, teatru muzycznego.
 4. Rozbudzanie muzykalności uczniów.

Sfera rozwoju społecznego:

 1. Integracja ze środowiskiem lokalnym.
 2. Współpraca z rodzicami.
 3. Kształtowanie postawy szacunku wobec innych.

 

 

Diagnoza przeprowadzona w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie ankiet ewaluacyjnych

 

Wnioski

 

Z ankiet przeprowadzonych wśród rodziców, uczniów, nauczycieli wynika, iż w szkole panuje przyjazna atmosfera i szanowane są prawa społeczności szkolnej.

 1. Rodzice i uczniowie pozytywnie oceniają wkład nauczycieli w kształtowanie postaw.
 2. Nauczyciele, uczniowie oraz rodzice czują się w szkole bezpiecznie.
 3. Normy społeczne są respektowane wśród uczniów, jednak należy pracować nad podwyższeniem poziomu kultury osobistej i wzajemnego szacunku.
 4. Uczniowie, według wszystkich grup badanych, zawsze lub często stosują się do obowiązujących w różnych sytuacjach norm zachowania. Uzyskane odpowiedzi niewątpliwie świadczą o właściwym kierunku i skuteczności szkoły w oddziaływaniu na postawy i zachowania uczniów.
 5. Nauczyciele reagują na nieprzestrzeganie zasad przez uczniów.
 6. Szkoła podejmuje działania wychowawcze.
 7. Dokumentacja szkolna tj. Statut Szkoły, Program Wychowawczy w prawidłowy sposób uwzględnia potrzeby uczniów oraz reguluje ich postawy i zachowania.
 8. Szkoła, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej, powinna kontynuować dotychczasowe działania wychowawcze oraz podejmować nowe działania przynoszące pożądany efekt wychowawczy.
 9. Najważniejsze wartości dla całej społeczności Szkoły to: systematyczność, szacunek, odpowiedzialność, dążenie do celu, wytrwałość w działaniu oraz kreatywność i pracowitość.
 10. Resumując, z przeprowadzonych ankiet wynika, że między wszystkimi członkami społeczności szkolnej panują relacje oparte na szacunku i zaufaniu. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, wiedzą, że mogą porozmawiać o swoich problemach z nauczycielami oraz dyrektorem Szkoły i nie zostaną pozostawieni bez pomocy.

 

 

Rekomendacje

 

 • W szkole będą kontynuowane działania w celu zmniejszenia przejawów nieprzestrzegania norm społecznych.
 • Na początku roku szkolnego 2021/2022 zostanie podana rodzicom informacja o prawach i obowiązkach ucznia,
 • W ramach współpracy szkoły z rodzicami należy zmobilizować ich do częstych kontaktów ze szkołą, obecności na popisach i koncertach,
 • Podczas zebrań należy przypominać rodzicom, że w środowisku rodzinnym powinny być promowane właściwe postawy i normy zachowań. Należy aktywizować rodziców do zaangażowania się w działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów w szkole,
 • Nadal należy wzmacniać obowiązujące w szkole normy społeczne, a w szczególności: pomoc innym, dbanie o bezpieczeństwo, wystrzeganie się agresywnych zachowań i dążenie do zdobywania wiedzy,
 • Nadal należy zwracać dużą uwagę na działania wychowawcze, które przyczynią się do zmniejszenia ilości różnych niestosownych zachowań, jak i konsekwentnie reagować na złe zachowania uczniów.
 • Stale będą przypominane zasady obowiązujące w szkole.
 • Przed koncertami przypominane będą zasady prawidłowego zachowania się podczas koncertów.

 

VII. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

SFERA ODDZIAŁYWANIA ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN
INTELEKTUALNA Przekazywanie wiedzy i umiejętności praktycznych w stopniu adekwatnym do predyspozycji ucznia.

 

Realizacja procesu opanowywania gry na instrumencie.

 

Nauczyciele Cały rok szkolny
  Kształtowanie umiejętności efektywnego uczenia się Przekazywanie wiedzy z zakresu teorii muzyki, literatury muzycznej.

Korzystanie z najnowszej wiedzy dotyczącej efektywnych sposobów uczenia się.

Nauczyciele Cały rok szkolny
  Umożliwienie udziału w różnych formach aktywności. Zespoły kameralne, orkiestra, chór.

 

Nauczyciele Cały rok szkolny
  Indywidualizacja procesu nauczania. Dobór repertuaru w zależności od zainteresowań i umiejętności ucznia. Nauczyciele Cały rok szkolny
EMOCJONALNA Uwrażliwianie ucznia na przestrzeganie norm, zasad dobrego wychowania i kultury osobistej.

 

Kultura słowa i zachowania się podczas zajęć, przerw międzylekcyjnych (zachowanie ciszy i spokoju), na koncertach (odpowiedni strój, zachowanie ciszy i nie wychodzenie podczas koncertu, brawa po zakończonym utworze). Nauczyciele Cały rok szkolny
  Przestrzeganie zasad dotyczących dobra wspólnego.

 

Dbałość o instrumenty, podręczniki, materiały nutowe, troska o wygląd klasy, szkoły, otoczenia. Nauczyciele Cały rok szkolny
  Wzmacnianie więzi koleżeńskich.

 

Wzajemna pomoc, wspólne organizowanie imprez szkolnych, wyjazdy. Dyrektor, nauczyciele Według kalendarza roku szkolnego
  Opanowywanie emocji towarzyszących występom scenicznym. Częsty udział w koncertach w celu zapanowania nad tremą. Nauczyciele Cały rok szkolny
ROZWOJU FIZYCZNEGO Uzyskanie prawidłowej postawy podczas śpiewu oraz gry na instrumencie. Obserwacja i korekta postawy podczas lekcji

 

Nauczyciele Cały rok szkolny
  •     Rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej. Ćwiczenia z zakresu rytmiki oraz kształcenia słuchu. Nauczyciele przedmiotów teoretycznych Cały rok szkolny
  Kształtowanie nawyków prawidłowego oddychania.

 

Ćwiczenia oddechowe.

 

Nauczyciele Cały rok szkolny
  Propagowanie zdrowego stylu życia. Pogadanki Nauczycie Cały rok szkolny
ROZWOJU DUCHOWEGO Kształtowanie postawy twórczej.

 

Realizowanie utworów muzycznych przy pomocy nauczyciela oraz samodzielnie.

Kształtowanie umiejętności interpretacji słyszanej oraz wykonywanej muzyki.

Nauczycie Cały rok szkolny
  Uwrażliwianie na piękno muzyki.

 

Poznawanie utworów muzycznych (słuchanie, udział w koncertach, wykonywanie) i dostrzeganie ich piękna.

 

Nauczycie

Rodzice

Cały rok szkolny
  Organizowanie wyjazdów do opery, filharmonii, teatru muzycznego.

 

Kl. I-III/6 i I/4 – bajka muzyczna,

Kl. IV, V/6 i II, III/4 – filharmonia,

Kl. VI/6 i IV/4 -opera.

 

Dyrektor

Nauczycie

W zależności od potrzeb
  Rozbudzanie muzykalności uczniów. Indywidualna praca z nauczycielem. Nauczycie Cały rok szkolny
ROZWOJU SPOŁECZNEGO Integracja ze środowiskiem lokalnym.

 

Udział oraz współorganizacja popisów klasowych, koncertów szkolnych i pozaszkolnych.

Uczestnictwo w imprezach lokalnych, regionalnych i szkolnych.

 

Dyrektor

Nauczycie

Rodzice

W zależności od potrzeb
  Współpraca z rodzicami.

 

Spotkania z rodzicami, pomoc rodziców w organizowaniu imprez szkolnych i pozaszkolnych, wycieczek.

 

Dyrektor

Nauczycie

W zależności od potrzeb
  Kształtowanie postawy szacunku wobec innych.

 

Pogadanki, nagradzanie zachowań pozytywnych, reagowanie na zachowania negatywne.

 

Nauczycie Cały rok szkolny

 

VIII. ZASADY EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego.

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

1) Obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

2) Analizę dokumentacji,

3) Przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) Rozmowy z rodzicami,

5) Wymianę spostrzeżeń w zespołach  nauczycieli,

6) Analizy przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły.