Program wychowawczy

 „Na czym polega wychowanie?
Wydaje się, że aby trafnie na to pytanie odpowiedzieć,
nie można pominąć dwóch fundamentalnych prawd:
po pierwsze, że człowiek jest powołany
do życia w prawdzie i miłości;
po drugie, że każdy urzeczywistnia siebie
przez bezinteresowny dar z siebie samego.
Odnosi się to zarówno do tych, którzy wychowują,
jak i tych, którzy są wychowywani”.

Jan Paweł II

 PROGRAM WYCHOWAWCZY GMINNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ
I STOPNIA W KLUCZBORKU

         Program wychowawczy Gminnej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kluczborku ujmuje ucznia zarówno w kontekście indywidualnym jak i społecznym. Obejmuje pięć sfer dotyczących rozwoju: intelektualnego, emocjonalnego, fizycznego, duchowego oraz społecznego. Każdej z powyższych sfer przypisane zostały cele operacyjne, zadania szczegółowe oraz odpowiadające im formy realizacji. Cele operacyjne wyznaczają uogólnione wartości, stanowiące bazę dla skonkretyzowanych działań. Zadania szczegółowe są wyznacznikiem zasięgu działań, jaki dana sfera obejmuje. Formy realizacji dotyczą zaś wkładu nauczycieli, rodziców i szkoły w proces wychowania.

Wszystkie sfery postrzegać należy syntetycznie. Są one bowiem ściśle ze sobą powiązane. Niejednokrotnie zespół podobnych działań odnosi się do dwóch lub więcej sfer rozwoju.

Sfera intelektualna dotyczy wszelkich działań, które mają na celu rozwój poznawczy jednostki w dwóch aspektach. Pierwszy, globalny, obejmuje sam proces uczenia się. Drugi, zindywidualizowany, wyraża potrzebę jednostkowego podejścia do ucznia i jego predyspozycji.

Druga sfera opiera się na rozwoju emocjonalnym ucznia. Sięga ona swym zakresem od nawiązywania więzi koleżeńskich, przez zewnętrzne formy szacunku dla dobra wspólnego oraz kultury słowa i dobrego wychowania, aż po wewnętrzne procesy emocjonalne (trema w sytuacja ekspozycji społecznej).

Rozwój w zakresie sfery fizycznej obejmuje trzy główne aspekty. Nabywanie właściwych nawyków, zarówno w technice gry na instrumencie jak i posługiwaniu się głosem jest punktem wyjścia do poprawności. Kształtowanie koordynacji wzrokowo – słuchowej pozwala na rozwój umiejętności poznawczych, a w efekcie na szybszy proces uczenia się. Dwa powyższe elementy składają się na trzeci, a mianowicie propagowanie prozdrowotnego stylu życia.

Sfera duchowa dotyczy głównie treści wewnętrznych przeżyć. Rozbudzanie muzykalności, wrażliwości na piękno muzyki, postawy twórczej i otwartej na propozycje muzyczne, to podstawa duszy prawdziwego adepta sztuki.

Sfera społeczna wykracza nieco poza indywidualne spostrzeganie jednostki. Skupia się między innymi na kontaktach społecznych uczeń-otoczenie, rodzic-szkoła, szkoła-środowisko lokalne. Jest podstawą do szerszego pojmowania treści wychowawczych, wychodzących także i poza mury szkolne.

Program wychowawczy Gminnej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kluczborku przedstawia proces wychowawczy w placówce artystycznej w sposób kontekstualny, ale i syntetyczny. Właściwe jego wykorzystanie wymaga czerpania z różnych sfer rozwojowych oraz poszukiwania elementów integracyjnych pomiędzy nimi.

 

SFERA ROZWOJU  INTELEKTUALNEGO

CELE OPERACYJNE

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

FORMY REALIZACJI

 • Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych.
 • Kształtowanie zdolności poznawczych.
 • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań.
 • Przekazywanie wiedzy i umiejętności praktycznych w stopniu adekwatnym do predyspozycji ucznia.
 • „Nauka procesu uczenia się”.
 • Umożliwienie udziału w różnych formach aktywności.
 • Indywidualizacja procesu nauczania .

 • Realizacja procesu opanowywania gry na instrumencie.
 • Przekazywanie wiedzy z zakresu teorii muzyki, literatury muzycznej.
 • Aktywizacja różnorodnych analizatorów podczas procesu uczenia się (wzrokowy, słuchowy, kinestetyczno-ruchowy).
 • Zespoły kameralne, orkiestra, chór.
 • Dobór repertuaru w zależności od zainteresowań ucznia.

SFERA ROZWOJU  EMOCJONALNEGO

CELE OPERACYJNE

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

FORMY REALIZACJI

 • Wzmacnianie nawyków dobrego wychowania i kultury osobistej.
 • Kształtowanie postawy szacunku dla dobra wspólnego.
 • Wzmacnianie więzi koleżeńskich.
 • Opanowywanie emocji towarzyszących występom scenicznym.

 • Uwrażliwianie ucznia na przestrzeganie norm, zasad dobrego wychowania i kultury osobistej.
 • Przestrzeganie zasad dotyczących dobra wspólnego.
 • Nawiązywanie przyjacielskich relacji z innymi uczniami.
 • Uświadomienie uczniowi czynników wpływających na reakcje emocjonalne towarzyszące występom na scenie.
 • Kultura słowa i zachowania się podczas zajęć, przerw międzylekcyjnych (zachowanie ciszy i spokoju), na koncertach (odpowiedni strój, zachowanie ciszy i nie wychodzenie podczas koncertu, brawa po zakończonym utworze).
 • Dbałość o instrumenty, podręczniki, materiały nutowe, troska o wygląd klasy, szkoły, otoczenia.
 • Wzajemna pomoc, wspólne organizowanie imprez szkolnych, wyjazdy.
 • Częsty udział w koncertach w celu zapanowania nad tremą.

 SFERA ROZWOJU FIZYCZNEGO

CELE OPERACYJNE

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

FORMY REALIZACJI

 • Uzyskanie prawidłowej postawy podczas śpiewu oraz gry na instrumencie.
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej.
 • Kształtowanie nawyków prawidłowego oddychania.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia.

 • Świadomość ważności prawidłowej postawy podczas śpiewu oraz gry na instrumencie.
 • Kształtowanie niezależności słuchowo-ruchowej.
 • Świadome korzystanie z aparatu oddechowego.
 • Racjonale wykorzystywanie czasu przeznaczonego na naukę i odpoczynek
 • Obserwacja i korekta postawy podczas lekcji
 • Ćwiczenia z zakresu rytmiki oraz kształcenia słuchu.
 • Ćwiczenia oddechowe.
 • Pogadanki podczas zajęć

 

SFERA ROZWOJU  DUCHOWEGO

CELE OPERACYJNE

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

FORMY REALIZACJI

 • Kształtowanie postawy twórczej.
 • Uwrażliwianie na piękno muzyki.
 • Wzmacnianie muzykalności uczniów.

 • Umiejętność interpretacji słyszanej oraz wykonywanej muzyki.
 • Kształtowanie wrażliwości na piękno muzyki.
 • Organizowanie wyjazdów do opery, filharmonii, teatru muzycznego.
 • Rozbudzanie muzykalności uczniów.

 • Realizowanie utworów muzycznych przy pomocy nauczyciela oraz samodzielnie.
 • Poznawanie utworów muzycznych (słuchanie, udział w koncertach, wykonywanie) i dostrzeganie ich piękna.
 • Kl. I-III/6 i I/4 – bajka muzyczna, Kl. IV, V/6 i II, III/4 – filharmonia, VI/6 i IV/4 -opera.
 • Indywidualna praca z nauczycielem.

SFERA ROZWOJU  SPOŁECZNEGO

CELE OPERACYJNE

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

FORMY REALIZACJI

 • Integracja ze środowiskiem lokalnym.
 • Współpraca z rodzicami.
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec innych.
 • Uczestnictwo w imprezach lokalnych, regionalnych i szkolnych.
 • Nawiązanie i utrzymywanie trwałego kontaktu z rodzicami.
 • Przestrzeganie zasad dotyczących szacunku wobec nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły.
 • Udział oraz współorganizacja popisów klasowych, koncertów szkolnych i pozaszkolnych.
 • Spotkania z rodzicami, pomoc rodziców w organizowaniu imprez szkolnych i pozaszkolnych, wycieczek.
 • Pogadanki, nagradzanie zachowań pozytywnych, reagowanie na zachowania negatywne.